Verslagen overleggen bewoners


 

Verslag dorpsbijeenkomst Geeuwenbrug

 

Snel internet leeft bij veel mensen in het buitengebied. Zo’n zestig belangstellenden kwamen op 4 november naar de informatieavond over snel internet in Buurthuis de Gowe in Geeuwenbrug. Skypen met opa en oma in Spanje, internetbankieren, uitzending gemist kijken, voor veel mensen in het buitengebied van Westerveld is dat nu niet goed mogelijk. Ook bedrijven ondervinden veel problemen met het trage internet.

Frank Geukers van de projectgroep Westerveld op glas vertelde tijdens de avond over het burgerinitiatief. Hij schetste de geschiedenis en gaf aan wat de ontwikkelingen op dit moment zijn. Doel is om in heel Westerveld snel internet te realiseren. Waarschijnlijk wordt er een coöperatie opgericht om dit mogelijk te maken. Het blijkt namelijk dat grote marktpartijen het niet interessant vinden om in het buitengebied glasvezel aan te leggen. Er is onlangs subsidie aangevraagd om verdere voorbereiding mogelijk te maken.

 

Vragen  

Voor een deel van de bewoners kan glasvezel niet snel genoeg gerealiseerd worden: “waar moet ik tekenen?”. Anderen vragen nog naar meer concrete informatie. De belangrijkste vragen zijn daarbij “wat gaat het kosten?” en “wat krijg ik daar dan voor?”. Frank Geukers vertelt over een vergelijkbaar project in Bergen (NH) en laat zien wat daar het aanbod is. Het belangrijkste is dat de bewoners zelf eigenaar van het netwerk zijn en dat de aanlegkosten in de loop van de jaren kunnen worden terugverdiend.

 

Planning

Plan is eind 2015 te starten met de aanleg en dan te beginnen in het buitengebied, omdat daar de grootste knelpunten zijn. De projectgroep laat nu eerst een blauwdruk maken waarin het uiteindelijke netwerk is ingetekend. Op basis van die blauwdruk kan er een financieel plan gemaakt worden. Begin volgend jaar krijgen de bewoners de vraag of ze gebruik willen maken van het aanbod van Westerveld op glas.

Belangstellenden kunnen zich nu alvast melden via westerveldopglas.nl. Zij ontvangen dan binnenkort een nieuwsbrief met de laatste feiten. De werkgroep Westerveld op glas is ontstaan als burgerinitiatief. Van hieruit is een breed gedragen gemeentelijke werkgroep ontstaan. Doel van het initiatief is om de aanleg van snel internet te onderzoeken en te realiseren.

 

Dorpskracht Geeuwenbrug

Werkgroep Dorpskracht Geeuwenbrug organiseerde de informatieavond over snel internet. Doel van de werkgroep is het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in het dorp Geeuwenbrug. Bij deze bijeenkomst waren ook de bewoners van andere dorpen in het buitengebied uitgenodigd. 


 

Verslag dorpsbijeenkomst Zorgvlied, Wateren en Oude Willem.

 

d.d. 8 oktober 2014

Locatie: Pension Vila Nova.

Doel van de bijeenkomst is om informatie te delen over een aan te leggen breedbandvoorziening in het buitengebied van Westerveld.

 

Aanwezig: 33 belangstellenden

Projectgroep Westerveld op glas: Dhr. F. Geukers en D. Buiter

 

Opening:

Dhr. J. H. Bruursma ambassadeur van de projectgroep Westerveld op glas verwelkomt een ieder en in het bijzonder de heren Geukers en Buiter. Hij geeft vervolgens het woord aan dhr. Geukers. De heer Geukers geeft een korte uiteenzetting over het doel van de avond. De projectgroep wil juiste informatie geven over het aanleggen van een breedbandvoorziening in Westerveld en de toepassingsmogelijkheden. Aan de hand van een presentatie zal hij de stand van zaken weergeven.     

Geschiedenis

De heer Geukers geeft in het kort de geschiedenis en het ontstaan van dit burgerinitiatief weer. De inwoners van Zorgvlied, Wateren en Oude Willem blijken goed op de hoogte te zijn van het project en onderkennen als ervaringsdeskundigen het probleem. Met andere woorden ook hier heeft men duidelijk last van traag werkend internet.

 

  •  In 2011 is tijdens een ondernemersvergadering het probleem van het ontbreken van snel internet in het buitengebied aan de orde geweest en heeft men via politieke lijntjes het probleem bij de gemeente onder de aandacht gebracht.
  • De gemeente heeft in 2013 het initiatief genomen om onderzoek te laten uitvoeren naar de behoefte aan een breedbandvoorziening. Via de website www.westerveld.opglas.nl kon men zich aanmelden als belangstellende. Na de sluitingsdatum (1 september 2014) stond de teller op 1000 aanmeldingen Van deze 1000 aanmeldingen komen er globaal 800 uit het buitengebied. Dit is 30% van alle huisaansluitingen in het buitengebied en de verwachting is dat dit aantal zelfs nog zal gaan groeien naar 60-70 %. (dit blijk uit cijfers elders in het land)  
  • In 2014 is er vanuit burgerinitiatief een projectgroep gevormd tijdens een informatie avond in het gemeentehuis. Op 1 oktober 2014 is de stichting Westerveldopglas opgericht en die wil de belangen van de inwoners, bedrijven en instanties gaan behartigen. De stichting heeft zich tot doel gesteld om het buitengebied van Westerveld zo snel mogelijk te verglazen. De schep moet in 2015 de grond in. De provincie verleend op basis van burgerinitiatief subsidie aan  instanties die zich inzetten voor verbetering van de leefbaarheid op het platteland.  Dit project past binnen de doelstelling van de provincie. Aan gemeentes worden in principe geen subsidie verstrekt op dit gebied.
  •  Om iedere vorm van misverstanden te voorkomen (staatssteun) zit de gemeente niet in de stichting. De gemeente mag de stichting wel voorzien van de advies. Dit is met de redenen dat naast de stichting ook de projectgroep actief blijft. De projectgroep wordt gevormd door het stichting bestuur (Fran Geukers, Roelof Vedder, Eric Olaf Brinkers) en de gemeente (Dirk Buiter)

Verschillende termen:


Frank geeft  uitleg over verschillende begrippen “wit, grijs of zwart gebied” ADSL, VDSL, upload, download , koper, glas, Coax, MB, straalverbinding, telefonie, Wi-Fi  etc. etc.  

Het zijn heel veel termen en soms is het voor een “leek” niet meer te volgen maar het  uitgangspunt van de stichting is duidelijk. “Alle inwoners in Westerveld moeten over een aantal jaren gebruik kunnen maken van een glasvezelnetwerk”. Het doel van de stichting is om eerst het buitengebied te gaan verglazen en vervolgens de kernen.

Toekomst

Van belang is dat zodra de uitvoering start aantal aanmelding uit het buitengebied rond de 40% ligt. Om die redenen zal er dan ook een vraagbundeling worden opgestart. Vervolgens zal van de gemeente een blauwdruk worden gemaakt en hieruit moet blijken wat de uitvoeringskosten zijn. Als blijkt dat de uitvoer van het project haalbaar is dan zal er een coöperatie worden opgericht. In de praktijk is gebleken (bijvoorbeeld de gemeente Heeze en Leende en bergen aan Zee) dat zodra er daadwerkelijk is gestart met de uitvoer het aantal aanmeldingen nog sterk stijgt. De realisatie en exploitatie zal in handen van de coöperatie blijven. Alle providers mogen gebruik maken van het glasvezelnetwerk. Met andere woorden het wordt een open netwerk.

Kosten 

  • aanlegkosten

Omdat de blauwdruk nog moet worden gemaakt is het moeilijk om exact aan te kunnen geven hoe hoog de totale kosten voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk zal zijn. De schatting is dat dit ergens tussen de  14 en 18 miljoen euro zal zijn. Om deze kosten te drukken zal door middel van dorpskracht zelfwerkzaamheid een keus kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat het graafwerk de duurste kosten zijn. Uit verschillende dorpen zijn al reacties binnen dat men graag wil helpen bij het graven van een geul. Voor deze werkzaamheden kan de coöperatie aandelen uitgeven aan de gravers.

  •  financiering

Om het project te kunnen financieren zal er een lening met de bank moeten worden afgesloten en uit de diverse gesprekken is gebleken dat banken positief staan tegenover dit burgerinitiatief. Ook de gemeente zal worden verzocht om een lening ter hoogte van 10% van het totaalbedrag. Daarnaast moeten burgers, bedrijven en instanties ook 10% van de totaalkosten opbrengen. Op zich lijkt 10% een behoorlijk bedrag voor bedrijven en burgers maar ook hiervan wordt verwacht dat dit haalbaar is. De coöperatie zal hiervoor ook aandelen of obligaties uitgeven.

  • subsidie

Bij de provincie ligt inmiddels een subsidieverzoek voor de eerste onderzoekskosten .
 

  •  wat gaat het uiteindelijk kosten (abonnementskosten)

De uiteindelijke kosten voor een abonnement  zullen niet of nauwelijks afwijken zoals die momenteel worden aangeboden door huidige aanbieders op de al bestaande netwerken. Ook hierbij is het moeilijk om dit exact aan te geven. Het ligt met name aan het abonnement waar men voor kiest en de provider maar de kosten zullen globaal tussen de 40 en 70 euro liggen en dus niet afwijken van de traditionele abonnementen. Natuurlijk kan de individuele burger ook een aandelen kopen van de coöperatie.
Inkomsten
 

De coöperatie haalt haar inkomsten uit een deel van de abonnementskosten en deze worden rechtstreeks afgerekend met de provider (Ziggo, KPN, UPC etc.) De hoogte van deze kosten zullen ongeveer 15 euro van het abonnementskosten zijn. Dit is bij de huidige abonnementen ook al zo. Daar zit geen verschil in.

Hoe nu verder

Via de website www.westerveldopglas.nl kan informatie worden gehaald en zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De ambassadeur dhr. Bruursma zal door de stichting op de hoogte worden gehouden over de voortgang maar ook in Das Mooi zal met regelmaat een stukje worden geplaatst. Op 20 november is er weer een bijeenkomst in gemeentehuis voor ondernemers, dorpsgemeenschappen, instanties en de ambassadeurs.

 

De heer Bruursma sluit de avond.Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.