UPDATE 

Update 10-02-2018

Bewoners overleggen

Op 20 februari en 7 maart worden er bewoners overleggen gehouden in Hotel de Brink, Brink 30 in Dwingeloo vanaf 20:00 uur. Tijdens deze overleggen zullen we de aankomende uitrol van het glasvezelnetwerk bespreken en de zeggenschap die de bewoners hebben binnen de Stichting Administratie kantoor Westerveld op Glas (organisatiestructuur).   


Update 10-02-2018

We gaan beginnen!!

We hebben de netwerkspecialist Spitters gevraagd zich gereed te maken voor de start van de aanleg van fase 1 medio maart 2018. We verwachten komende week de laatste handtekening te zetten zodat we definitief heel Westerveld (buitengebieden en kernen) kunnen gaan aanleggen. De komende weken zullen wij u hier verder over informeren.  


Update 12-01-2018 

Bestuurswissel

Op 11-01-2017 heeft Hannah aangegeven te willen stoppen met Westerveld op Glas. Rik Kuijer heeft de taken van Hannah overgenomen en nu het aanspreekpunt naar de ambassadeurs. 

Update 08-01-2018 

Financiering mondeling akkoord

Op 08-01-2018 hebben we mondeling overeenstemming bereikt met de financier. De komende weken wordt gebruikt voor de kleine lettertjes en een aantal juridische en organisatorische aspecten door te nemen en af te ronden. We hopen dan binnen enkele weken de organisatorische aspecten en het financieel te kunnen afronden, zodat we verder kunnen waar we medio 2016 gebleven waren.  

Update 20-10-2017 

WOG gaat alleen verder

Het resultaat van een aantal overleggen met Rendo/CIF hebben we voorgelegd aan de ambassadeurs op een ambassadeurs vergadering. De ambassadeurs hebben het bestuur geadviseerd om zonder Rendo/CIF verder te gaan. Dit advies is overgenomen en we hebben de samenwerking op een laag pitje gezet. We hebben ons zelf wel een deadline gegeven binnen een aantal maand moet het duidelijk zijn of we de plannen financieel rond krijgen.

Update 30-09-2017 

Hoe nu verder

Ons doel blijft nog steeds om een glasvezelnetwerk aan te laten leggen t.b.v. snel internet voor alle bewoners van Westerveld tegen een acceptabel tarief. We onderzoeken nu 3 mogelijkheden; een nieuwe financier en/of samenwerken met een grote partner of CIF/Rendo vragen om het netwerk aan te leggen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn medio oktober bekend zodat we dan bepalen welke koers we gaan varen. Het doel is om zo snel mogelijk de schep in de grond te krijgen voor de aanleg van snel internet. 

Update 14-09-2017

Samenwerking van WOG met gemeente Westerveld en Rendo beëindigd

 

In de nieuwsbrief van 14 juli hebben we u laten weten dat er een patstelling was ontstaan in het overleg met de potentiële financiers van ons glasvezelnetwerk. Met name de gemeente Westerveld en Rendo waren het niet eens met het door ons voorgestelde organisatiemodel, waarin de bewoner een meerderheidsbelang hebben in Westerveld op Glas (WOG).
Om de patstelling te doorbreken spraken we af dat Rendo, in overleg met de gemeente, een alternatief voorstel zou doen. Wij zouden dit voorstel rond 20 juli ontvangen, maar kregen het uiteindelijk pas op 7 september.
De inhoud van het voorstel, waar ook de provincie en de bank mee hebben ingestemd, wijkt zo ver af van al onze uitgangspunten dat we het hebben afgewezen en verder overleg met Rendo en de gemeente zinloos achten.

 Update 23-05-2017

In de commissievergadering van vanavond 23-05-2017 heeft de commissie Fysiek Domein en Middelen unaniem aangegeven het aanleggen van een glasvezelnetwerk te willen financieren in heel Westerveld. De uiteindelijke besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 30 mei.

Nu we deze uitspraak hebben, kunnen we met de gemeente en de andere financiers de afspraken over de financiering afronden. 

De uitspraak van de commissie is een grote stap naar de verwezenlijking van een dekkend glasvezelnetwerk in heel Westerveld.

Hartelijk bedankt voor uw steun! 

Update 19-05-2017

En toen lag het eerste stukje glasnetwerk al in de grond in Westerveld!

Met alle drukte rond de financiering zou je haast over het hoofd zien dat deze maand al een stukje glasvezelnetwerk voor Westerveld op Glas is aangelegd!
In Dwingeloo wordt een nieuw bedrijventerrein gebouwd aan de Nijverheidsweg (achter de Welkoop). De ontwikkelaars van dit gebied hebben WOG gevraagd om het terrein te voorzien van glasvezel.
Onze financiering is weliswaar nog niet rond, maar we hebben gezamenlijk besloten om tijdens het bouwrijp maken van het terrein toch alvast glasvezel aan te leggen. De investeerders van het bedrijventerrein doen de voorinvestering; op het moment dat onze financiering rond is betalen wij hen.
Om signaal te krijgen, moet het nu gerealiseerde stukje netwerk worden aangesloten op het nog aan te leggen hoofdnetwerk.
We danken de ontwikkelaars van het gebied voor hun vertrouwen en voor hun hulp bij de realisatie van het eerste stukje glasvezelnetwerk in Westerveld!

 
 


 


Update 19-05-2017


Status financiering
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de aanleg van een glasvezelnetwerk in Westerveld niet te financieren. Dit besluit is nog niet bekrachtigd door de gemeenteraad.
Om de raad te bewegen tegen het collegebesluit te stemmen, hebben we u gevraagd om raadsleden te mailen en om aanwezig te zijn bij de commissievergadering van 9 mei, waar het collegebesluit zou worden besproken. U heeft massaal gehoor gegeven aan onze oproep, waarvoor onze hartelijke dank! De raadsleden zijn overstelpt met e-mails en tijdens de commissievergadering zat de publieke tribune helemaal vol.
Tijdens de behandeling van dit onderwerp leek zich een meerderheid af te tekenen voor financiering, 
toen commissielid Jan Pruntel onwel werd. Later die week is hij overleden. Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij dit verlies.

Na het onwel worden van dhr. Pruntel is de vergadering geschorst.
Op dinsdag 23 mei om 20:00 uur wordt de commissievergadering voortgezet.
In de commissievergadering van aanstaande dinsdag worden de technische vragen beantwoord. Daarom vragen wij u nogmaals naar de commissievergadering te komen en daarmee uw steun te tonen voor de aanleg van glasvezel in Westerveld. Het formele besluit zal 30 mei worden genomen in de raadsvergadering. WOG hoopt dat er dan door de raad een amendement of motie wordt voorgelegd  waarbij een intentie tot financieren wordt afgegeven.
Graag tot ziens in het gemeentehuis dinsdag!

 

UPDATE 07-05-2017

Op dinsdag 9 mei om 20:00 uur wordt het collegebesluit over glasvezel behandeld, tijdens de openbare commissievergadering Fysiek domein en Middelen (in het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 in Diever).

In het besluit geeft het college aan wel te willen investeren in de zogenaamde witte* gebieden, maar zeer terughoudend te zijn in de grijze* gebieden. Nu is het zo dat de provincie het hele witte gebied al financiert en we daarom bij de gemeente een financieringsaanvraag hebben gedaan voor een deel van het grijze gebied. Hier mag de overheid financieren, mits een marktconforme rente wordt gevraagd.

Het netwerk in grijs hebben we nodig voor de grijze aansluitingen, maar ook om de witte gebieden aan elkaar te koppelen. Kort gezegd: een netwerk in wit is niet mogelijk zonder een netwerk in grijs.

Als de gemeente niet zou willen financieren in grijs, hebben we dus een probleem bij het aanleggen van het hele netwerk.

Een grote opkomst zal de gemeente helpen overtuigen van de noodzaak om in actie te komen.

Graag tot ziens op 9 mei in het gemeentehuis!


*Witte gebieden hebben een internetsnelheid lager dan 30 Mbs, grijze gebieden hebben een internetsnelheid van 30 Mbs of hoger  

UPADATE 03-05-2017
BESLUITVORMING AANLEG GLASVEZEL GEMEENTE WESTERVELD
Westerveld op Glas heeft een businessplan opgesteld om geheel Westerveld te kunnen aansluiten op glasvezel. De kosten voor aanleg in geheel Westerveld bedraagt 22 miljoen euro. Westerveld op Glas heeft diverse partijen gesproken om dit te financieren. Deze partijen zijn Provincie Drenthe, gemeente Westerveld, Rendo en Rabobank
Op basis van eerdere gesprekken met de gemeente hebben we de gemeente gevraagd om een substantieel deel in grijs te financieren (ca. 5 miljoen aan een rentedragende lening en 1,5 miljoen aan aandelen). 
Het college van de gemeente Westerveld heeft deze week besloten om de aanleg van glasvezel niet te gaan financieren. Ze willen de aanleg wel faciliteren of nadenken over het verminderen van de degeneratiekosten van 1,5 miljoen die WOG zou moeten betalen.
De motivatie van het college is dat de “markt” het maar moet gaan oplossen en er voldoende alternatieven zijn zoals 4G. 
Het  besluit is een college besluit en nog geen raadsbesluit. Wij (WOG) hebben gisterenavond (02-05-2017) de fractieleden geïnformeerd over de stand van zaken. Het lijkt erop dat de meerderheid van de raad wel voorstander is van financiering in Westerveld op Glas. 
Op dinsdag 9 mei zal het collegevoorstel in de commissie Fysiek Domein en Middelen door de fracties worden besproken. Ook zullen wij (WOG) gebruik maken van het inspreekrecht als het collegebesluit wordt besproken. Wij willen de fracties duidelijk maken dat we voor een “nu of nooit” moment komen te staan. En dat door het collegevoorstel de aanleg van glasvezel aan een zijden draadje komt te hangen. 
Daarom roepen wij, u als bewoners op de raadsleden te vragen tegen het college voorstel te stemmen en met een initiatief te komen tot financiering van het Netwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 09-04-2017
U zult het hebben gemerkt: de schop zit nog niet in de grond.
Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel! We zijn volop bezig met een heel belangrijk onderdeel, en wel de financiering.
In totaal gaat het glasvezelnetwerk in Westerveld zo’n € 22 miljoen kosten. Dat bedrag wordt in eerste intantie betaald door financiers en in de loop der jaren afgelost uit de abonnementen.
We pakten de financiering aanvankelijk per deelgebied aan, omdat, zoals u weet, het glasvezelnetwerk ook per deelgebied zal worden aangelegd.
Begin 2017 kregen we echter te horen dat de provincie, een van de potentiële financiers, geen deelgebieden financiert, maar alleen het hele gebied. Dat betekende voor ons onverwacht veel huiswerk!
We hadden weliswaar al voor het hele gebied een indicatie van de kosten, maar nu moest alles geverifieerd worden. Verder moesten we exact weten welke huizen ‘wit’ zijn (dus een internetsnelheid hebben lager dan 30Mbs) en welke ‘grijs’ (hoger dan 30Mbs). Dat is van belang omdat de overheid ‘wit’ goedkoper mag financieren dan ‘grijs’.
Inmiddels hebben we alles in kaart gebracht, doorgerekend en doorgesproken met diverse belanghebbenden. Dit totale financiële plaatje (de business case) wordt nu getoetst door de mogelijke financiers.
Als zij positief besluiten, kunnen we gaan graven !
We kunnen niet precies zeggen wanneer we hun besluit zullen horen, omdat we nu afhankelijk zijn van de interne procedures van de financiers.
Natuurlijk houden we u op de hoogte!

 

 

 

 

 

Update 06-02-2017

We zijn bezig met de laatste lootjes voor de financiering van fase 1 met een doorkijk naar de financiering voor het hele gebied. De kosten voor fase 1 zijn met hulp van de aannemer, de belichter en dienstleverancier zo laag mogelijk gehouden op basis van vaste offertes (geen verrassingen gedurende de aanleg). 

De afspraken rond de financiering lopen goed en de financiers zijn ons goed gezind en zien de noodzaak van het aanleggen van glasvezel in het gebied van Westerveld. Echter alles moet formeel het gaat immers om grote bedragen en niemand wil dat we tijdens de aanleg allerlei claims krijgen.

Vanuit WOG gaan bijna alle werkzaamheden in de vrije tijd zodat er de nodige doorlooptijd is. We verwachten daarom dat in Q2 2017 de eerste spade de grond in gaat.   

 

 

Update 08-12-2016

In het vorige bericht hebben we gemeld dat we voldoende abonnees hebben en een garantstelling van de aannemer zodat we kunnen beginnen met aanleggen. Dit is gelukkig nog steeds zo. 

Echter in de overleggen over de financiën bij de verschillende organisaties en instituten waren er twee organisaties die meer tijd nodig  hebben om hierover een besluit te nemen. Omdat wij verder willen met de aanleg van fase 1 hebben we besloten om de eerste vlek zonder deze financierders te gaan aanleggen. Wel houden we de deur geopend zodat deze organisaties later ook, als financierder, kunnen participeren.

De straten en postcodelijst, op basis van de abonnementenlijst van 2 december 2016 , is naar de aannemer verzonden voor de definitieve offerte. Let wel nieuwe abonnementen zijn nog steeds van harte welkom, deze worden toegevoegd aan de lijst. Met de nieuwe offerte rekenen we alles nogmaals uit en maken op basis daarvan de definitieve afspraken met de overgebleven financiers.

    

De verwachting is dat we dit in december/januari kunnen afronden zodat in 2017 de eerste spade zo spoedig mogelijk de grond in kan.  

 

 

Door de extra inspanningen van de ambassadeurs van WOG hebben we voldoende abonnementen om te kunnen beginnen. Zodra we de handtekeningen onder de financiering hebben, gaat daadwerkelijk de eerste spade de grond in.

We missen nog wel een paar abonnementen maar deze worden financieel gedekt door een garantstelling van de aannemer. Deze abonnementen moeten dus nog wel binnen komen, maar wij en de aannemer hebben er het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Wij houden jullie op de hoogte!


 

 

Abonnementen kunnen nog steeds afgesloten worden totdat we bij u in de buurt gaan aanleggen. Via de website houden we u op de hoogte.

 

 

De consumenten prijzen per maand zijn € 56,00 (incl. btw) voor 150 MB internet (up en down) tot € 72,00 (incl. btw) voor een volledig pakket (internet, bellen en interactieve HD TV).   

De (klein) zakelijke prijzen per maand zijn € 60,00 (ex. btw) voor 150 MB internet (up en down) tot € 80,00 (ex. btw) voor een volledig pakket (internet, bellen en interactieve HD TV).   

Om dit mogelijk te maken is wel een aansluitpercentage van ca. 70% nodig. 

Als u in dit gebied woont kunt u een abonnement nemen op SNEL INTERNET via het aan te leggen glasvezelnetwerk van Westerveld op Glas. Op de site van onze provider PLINQ kunt u kijken of op uw adres snel internet via glasvezel in de eerste fase aangelegd gaat worden. Tevens kunt u digitaal het abonnement afsluiten!

Voor de postcodecheck en het inschrijven voor het abonnement ga naar www.plinq.nl


Ook kunt u hieronder een van de aanmeldingsformulieren (particulier of zakelijk) invullen en sturen naar: info@westerveldopglas.nl of via de post sturen naar het antwoordnummer welke op het formulier staat.      


Aanmeldformulier particulier
Aanmeldformulier particulier V1.pdf (399.18KB)
Aanmeldformulier particulier
Aanmeldformulier particulier V1.pdf (399.18KB)

 

 

 


Aanmeldformulier ZZP en MKB
Aanmeldformulier ZZP MKB V1.pdf (388.02KB)
Aanmeldformulier ZZP en MKB
Aanmeldformulier ZZP MKB V1.pdf (388.02KB)

 

 

 


Leveringsvoorwaarden van PLINQ behorende bij het abonnement 

Leveringsvoorwaarden PLINQ
algemene_voorwaarden_Plinq.pdf (1.62MB)
Leveringsvoorwaarden PLINQ
algemene_voorwaarden_Plinq.pdf (1.62MB)

 

 

 
Naast de leveringsvoorwaarden van PLINQ behorende bij het abonnement zijn er ook leveringsvoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Westerveld op Glas m.b.t. de uitstapfee en de certificaten.